Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-“Conversion 2023”: Conversion 2023 is de handelsnaam van Conversion 2023, gevestigd te Nijmegen.

-“opdrachtgever”: elk bedrijf, elke instelling en elke consument die Conversion 2023 contracteert of zal contracteren.

-“opdracht”: alle diensten die Conversion 2023 verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Conversion 2023 en een opdrachtgever, waarop Conversion 2023 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

De door Conversion 2023 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Conversion 2023 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Conversion 2023 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Conversion 2023 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Conversion 2023 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Conversion 2023 zijn verstrekt, heeft Conversion 2023 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Conversion 2023 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Conversion 2023 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Conversion 2023 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur, uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Conversion 2023 derhalve binnen 5 werkdagen schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Conversion 2023 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Conversion 2023 de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Conversion 2023 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Conversion 2023 geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Conversion 2023 zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Conversion 2023 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Conversion 2023 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Conversion 2023 houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Conversion 2023 op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– Na het sluiten van de overeenkomst aan Conversion 2023 ter kennis gekomen omstandigheden geven Conversion 2023 goede grond te  vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– Indien Conversion 2023 de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van deze zekerheid en die uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Conversion 2023 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Conversion 2023 schadevergoeding te vorderen.

– Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Conversion 2023 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Conversion 2023 bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Conversion 2023 geleverde zaken, waaronder de ter beschikking gestelde zaken, blijven het eigendom van Conversion 2023 totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Conversion 2023 gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Door Conversion 2023 afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht te vestigen.

3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Conversion 2023 gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of een derde die de zaak voor de koper houdt, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Conversion 2023 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Conversion 2023:

-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

-alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Conversion 2023 op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

– de vordering die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsrecht door Conversion 2023 geleverde zaken te verpanden aan Conversion 2023 op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Conversion 2023;

-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Conversion 2023 ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en ook de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

6. De opdrachtgever gebruikt de door Conversion 2023 ter beschikking gestelde goederen uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van wijzigingen aan de ter beschikking gestelde goederen is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Conversion 2023.

7. De opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde goederen naar behoren te onderhouden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. In het geval van schade aan de ter beschikking gestelde goederen zal de opdrachtgever Conversion 2023 onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de goederen ter beschikking zijn gesteld.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing of gebruik van de ter beschikking gestelde goederen, tenzij de door Conversion 2023 ter beschikking gestelde goederen ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, sprake is van reeds bij de terbeschikkingstelling aanwezige gebreken of Conversion 2023 onjuiste instructies heeft versterkt voor het gebruik van de goederen.

10. De opdrachtgever is gehouden Conversion 2023 te vrijwaren van alle aanspraken als gevolg van schade aan derden, respectievelijk eigendom van derden ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde goederen.